Gizlilik Politikası

ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ

Mas GSM İletişim; Mas GSM İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin (Bundan böyle “Mas GSM” olarak anılacaktır.) sunduğu Toplu SMS, Toplu MMS ve Toplu Video/URL servislerinden (Bundan böyle beraber kullanıldığında“Servisler” olarak anılacaktır.) oluşan Ön Ödemeli Toplu mesajlaşma Paketleri (Bundan böyle “Paket” olarak anılacaktır.) kapsamına dahil etmek istediğimiz Servisler arasından aşağıda seçimimizi beyan ettiğimiz Servis(ler)den yararlanmak istememiz sebebiyle, işbu Taahhütname kapsamındaki yükümlülükleri tam, doğru ve zamanında yerine getireceğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

1. SERVİS SEÇİMİ TABLOSU:
Seçilen servis/ler için aşağıdaki tabloda seçim kolonuna “Seçiyorum” ibaresi, seçilmeyen servis/ler için ise seçim kolonuna “Seçmiyorum” ibaresi eklenmelidir. Seçilmeyen servisler ile ilgili işbu Taahhütnamede sayılan yükümlülükler geçerli olmayacaktır.

2. YÜKÜMLÜLÜKLER A. SERVİSLER İÇİN ORTAK YÜKÜMLÜLÜKLER:
İşbu Taahhütnamenin imza tarihinde 1.maddede yer alan “Servis Seçim Tablosu”nda seçimimizi beyan etmek ya da işbu Taahhütnamenin imza tarihinden sonra Mas GSM Servis Talep Formu’nu doldurarak Mas GSM’e ibraz etmek suretiyle işbu Taahhütname konusu Servislerin en az birinden yararlanmayı talep etmemiz ve bu doğrultuda Mas GSM’in belirlediği kanallar ve ödeme yöntemleri ile www.Mas GSM.com adresli web sitesinde seçenekleri ve bedelleri yer alan Ön Ödemeli Toplu mesajlaşma Paketleri arasından seçtiğimiz Paket(ler)i satın almamız halinde işbu 2.A maddesinde tanımlı tüm yükümlülüklere uyacağımızı kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

> İşbu Taahhütname kapsamındaki Ön Ödemeli Toplu mesajlaşma Paketlerinin kapsam, şart ve istisnalarının neler olduğunu bildiğimizi, bunlara ilişkin www.Mas GSM.com adresli web sitesinde yer alan düzenlemeler ile bağlı olduğumuzu,
> İşbu Taahhütname kapsamında Toplu SMS, MMS ve/veya Video/URL mesaj içeriklerini (Bundan böyle beraber kullanıldığında “Mesaj içeriği/içerikleri” olarak anılacaktır.) işbu Taahhütnamenin Ek-1’inde yer alan Aktivasyon ve Alfanumerik Başlık Talep Formu ile beyan edilen Alfanumerik Başlık(lar) üzerinden ve Taahhütnamede belirlenen koşullarda gönderebileceğimizi,
> İşbu Taahhütname kapsamında göndereceğimiz Mesaj içeriklerinin tarafımızdan hazırlanacağını, Mesaj içeriklerinin hukuka, genel ahlaka ve toplumsal değerlere/düzene aykırı olmayacağını, yanlış ve/veya eksik olmayacağını, politik amaçlı olmayacağını, özel ya da kamu kurumunu hedef almayacağını, 3. kişilerin/kurumların.haklarını ihlal etmeyeceğini; herhalükarda Mesaj içerikleri ile ilgili tüm sorumluluğunun tarafımıza ait olduğunu,
> İşbu Taahhütname konusu Paketler kapsamında Toplu SMS, MMS ve/veya Video/URL mesaj (Bundan böyle beraber kullanıldığında “Toplu mesaj” olarak anılacaktır.) gönderimleri yapabilmek için yazılım temin etmekle yükümlü olduğumuzu, Mas GSM’in gerek yazılımın temini gerekse yazılımlar ile ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını,
> İşbu Taahhütname kapsamında satın aldığımız Ön Ödemeli Toplu mesajlaşma Paketleri kapsamında tarafımıza sağlanacak Toplu mesajları kısmen ya da tamamen kullanmamış olmamız hallerinde dahi, seçimimize bağlı olarak değişen KDV, ÖİV dahil aylık Paket bedelinin tamamını ödeyeceğimizi, kullanmadığımız kısma ait bedelin indirimi, iadesi veya paket kullanım süresi sonunda diğer aylara devri gibi herhangi bir talebimizin olmayacağını, söz konusu Toplu mesajları herhangi bir hatta devretme hakkımızın bulunmadığını,
> İşbu Taahhütname kapsamında satın aldığımız Ön Ödemeli Toplu mesajlaşma Paketleri kapsamındaki Toplu mesajların Mas GSM tarafından Paketlerin tanımlaması yapıldıktan sonra www.Mas GSM.com adresinde belirtilen paket süresince kullanılması gerektiğini, söz konusu süre sona erdikten sonra kullanmadığımız Toplu mesaj olması halinde bu mesajların Kredi Hesabımızdan otomatik olarak silineceğini bildiğimizi ve bu konuda itirazımızın olmayacağını.
> İşbu Taahhütname kapsamındaki Servisler kapsamında Toplu mesaj göndereceğimiz Müşterilerimize ait mobil telefon numaralarının Müşterilerimiz tarafından verildiğini, Müşterilerimizi kendilerine ücretsiz olarak Toplu mesaj gönderimi yapılacağı konusunda eksiksiz ve doğru olarak bilgilendirerek, Toplu mesaj gönderebilmek için Müşterilerden sonradan ispatı mümkün olacak şekilde onay aldığımızı, bu onayların alınması aşamasında Müşterilerimizden herhangi bir ücret alınmadığını, bu hususlarda Müşterilerden gelecek her türlü talep, şikayet ve/veya iddia karşısında sorumluluğun tamamen tarafımıza ait olduğunu,
> İşbu Taahhütname konusu Servisler kapsamındaki Toplu mesaj gönderimlerinde, mesajı alacak Müşterinin cep telefonunun “mesajı gönderen” kısmında bu madde kapsamında belirlenecek alfanumerik başlık/başlıkların yer alacağı, işbu Taahhütname kapsamında kullanmak istediğimiz alfanumerik başlık taleplerimizi, işbu Taahhütname imza tarihinde veya sonrasında EK-1’de yer alan “Aktivasyon ve Alfanumerik Başlık Talep Formu” ile Mas GSM’e bildireceğimizi, Mas GSM’in herhangi bir gerekçe göstermeksizin tarafımızdan talep edilen alfanumerik başlık/başlıkların tamamının ve/veya bir kısmının tanımlanmasını reddetme ve/veya değiştirerek tanımlama hakkı olduğunu; bu hususta herhangi bir itirazda bulunmayacağımızı; işbu madde kapsamında belirlenen her bir alfanumerik başlığın, Mas GSM tarafından, Aktivasyon ve Alfanumerik Başlık Talep Formu’nda belirtilen servis numarasına ve bu servis numarasının da Mas GSM sistemlerinde “Kredi Hesabı”mızın eşleştirildiği numaraya tanımlanacağını; söz konusu servis numarası ile eşleştirilen numaraya/numaralara ilişkin herhangi bir itirazımızın olmayacağını, Mas GSM’in Aktivasyon ve Alfanumerik Başlık Talep Formu’nda belirtilen her bir servis numarasını tek taraflı değiştirme hakkının saklı olduğunu, bu durumda FİRMA’ya e-mail yoluyla bilgilendirme yapacağını ve bu kapsamda tarafımıza gönderilen kullanıcı adı ve şifrenin de yenilenerek Mas GSM veya Mas GSM tarafından yetkilendirilen 3. kişiler tarafından tarafımıza gönderileceğini Taahhütname süresince yeni alfanumerik başlık taleplerimizi de aynı şart, usul ve kapsamda Mas GSM’e yazılı olarak bildireceğimizi,
> EK-1’de yer alan Aktivasyon ve Alfanumerik Başlık Talep Formu ile talep ettiğimiz alfanumerik başlık/başlıkların 3 (üç) karakterden daha kısa, 11 (onbir) karakterden daha uzun olmayacağını, içerisinde Türkçe Karakter içermeyeceğini, firmamızın ismi, firmamıza ait patenti alınmış bir ürününün ismi, firmamıza kayıtlı bir telefon numarası veya web sayfası olabileceğini, tanımlamaların yapılabilmesi için alfanumerik başlık/başlıkların firmamızla ilişkisini gösteren yazılı evrakları Mas GSM’e ibraz edeceğimizi, isim, soyad, firmamızla doğrudan ilişkisi olmayan jenerik sayılabilecek isimlerin alfanumerik başlık olarak tanımlanmayacağını,
> Gerek Müşteri onayının alınmamış olmasından ötürü gerekse başkaca bir nedenle Müşterilerden Mas GSM’e, kendilerine Toplu mesaj gönderilmemesi hususunda bir talep gelmesi halinde Mas GSM’in tarafımıza herhangi bir bildirim yapmaksızın sözkonusu Müşterilere Toplu mesaj gönderimini derhal engelleme hakkına sahip olduğunu, dilerse Müşterilerden gelen bu talebi tarafımıza iletebileceğini, Mas GSM’den ya da Müşterilerden doğrudan tarafımıza iletilen anılan talepler kapsamında bu Müşterilere Toplu mesaj gönderimini derhal engelleyeceğimizi,
> İşbu Taahhütname kapsamında Mas GSM’den alacağımız Servisleri/Paketleri, hiçbir suretle gelir elde etmek amacıyla üçüncü kişilere sunmayacağımızı,
> Mas GSM’in kendi kontrolü altında olmayan durumlarda Servis/leri geçici veya sürekli olarak ve/veya donanım ve teçhizatının bakım ve onarımı için gerektiği takdirde, Servisleri geçici olarak durdurma hakkına sahip olduğunu, Servislerin bu şekilde kesintiye uğraması halinde herhangi bir tazminat talebimizin olmayacağını,
> İşbu Taahhütname konusu Servisler/Paketler kapsamında yarışma, çekiliş ve resmi kuruluşlardan izin gerektiren uygulamalar gerçekleştirmeyeceğimizi,
> Mas GSM’in; Toplu mesaj gönderimi yapılan Müşterilerin mobil telefon hattının açık olmaması, Müşterilerin telefon ayarlarının Toplu mesaj almaya uygun olmaması, havasal ve karasal transmisyon şebekesinde yaşanabilecek sorunlardan kaynaklanan nedenlerden dolayı Toplu mesajların Müşterilere ulaştırılamaması veya geç ulaşması halinde Mas GSM’den herhangi bir tazminat talebimizin olmayacağını,
> İşbu Taahhütname konusu Servislerin/Paketlerin kullanılabilmesi için, internet bağlantısına sahip olmamız gerektiğini bildiğimizi, internet bağlantısının sağlanmasına yönelik Mas GSM’in herhangi bir yükümlülüğünün bulunmadığını ve internet bağlantısında ortaya çıkabilecek problemlerden Mas GSM’in sorumlu olmadığını; internet bağlantısından kaynaklı ortaya çıkabilecek herhangi bir problemin, Servislerin Müşterilere ulaşmasını etkilemesi durumunda her türlü sorumluluğun tarafımıza ait olduğunu,
> İşbu Taahhütnamedeki yükümlülüklerimizle ile sınırlı olmamak üzere, Taahhütname kapsamında göndereceğimiz Toplu mesaj ve Mesaj içerikleri ile ilgili olarak üçüncü kişi/kişilerden (sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, resmi daireler, kamu kuruluşları, Reklam Kurulu, Reklam Özdenetim Kurulu ve sair gerçek ve/veya tüzel kişiler) herhangi bir şikayet, talep, iddia gelmesi ve/veya işbu Taahhütnamede belirtilen taahhütlerimizden bir ya da birden fazlasını kısmen ya da tamamen yerine getirmediğimizin/aykırı davrandığımızın Mas GSM tarafından tespiti durumunda, Mas GSM’in işbu Taahhütname konusu Servislerden birini ya da birden fazlasını durdurma hakkının olduğunu ve bu durumda, Mas GSM’in tarafımıza karşı her ne ad altında olursa olsun herhangi bir tazmin yükümlülüğü altına girmeyeceğini, Servisler durdurulsun ya da durdurulmasın Mas GSM’in uğrayacağı tüm zarar ve ziyanı tazmin edeceğimizi,

ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
İşbu Taahhütnamede seçtiğimiz Paket(ler) kapsamında Toplu mesaj göndermek için, Mas GSM’in belirlediği kanallar ve ödeme yöntemleri ile ilgili Paketi satın alarak Ön Ödemeli Toplu mesajlaşma Çözümleri Hesabımıza (Mas GSM Kurumsal abonelerinin kullandığı, Toplu mesajlaşma Çözümlerinden dilediği Servisi yükleme esası ile ön ödemeli olarak çalışan ve Mas GSM sistemlerinde eşleştirilmiş bir numaraya tanımlı hesabı ifade eder. Bundan böyle “Kredi Hesabı” olarak anılacaktır.) Toplu mesaj kredisi yükleyeceğimizi, bu kapsamda ödeyeceğimiz bedel için Mas GSM tarafından “Kredi Hesabı”mızın eşleştirildiği numara üzerinden fatura kesileceğini, bir Toplu mesaj kredisinin bir sms’e eşit olduğunu, www.Mas GSM.com.tr adresli web sitesinde her bir Toplu mesaj karşılığında belirlenen güncel Toplu mesaj birim katsayılarına uygun şekilde, mesajın ulaşıp ulaşmamasından bağımsız olarak hesaplanarak Kredi hesabımızdan Toplu mesaj kredisi düşeceğini, fakat ulaşmayan Toplu mesajların 48 (kırksekiz) saat içinde Kredi hesabımıza iade edileceğini,

GENEL HÜKÜMLER:

> Mas GSM’in önceden yazılı iznini almaksızın bu Taahhütnamedeki hak ve yükümlülüklerimizi gerçek ve/veya tüzel üçüncü bir şahsa devretmeyeceğimizi, bir başka gerçek ve/veya tüzel üçüncü bir şahsı herhangi bir sebeple bu Taahhütnamede ve ilgili yasal hükümlerde kayıtlı sorumluluklarımıza ortak etmeyeceğimizi, ve Mas GSM’deki hak ve alacaklarımızı başkasına devir ve temlik edemeyeceğimizi,
> İşbu Taahhütname kapsamında tarafımıza verilen her türlü bilginin gizli bilgi olduğunu, bu gizli bilgileri sadece bu Taahhütname amaçları için kullanmayı, işbu Taahhütnamenin imzalanması ve uygulanması neticesinde elde ettiğimiz/edeceğimiz her türlü bilgiyi kanunen yetkili kılınan merciler dışında üçüncü şahıslara açıklamayacağımızı veya bunların herhangi üçüncü şahıs tarafından kullanımına izin vermeyeceğimizi, bu bilgilerin gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğimizi, aksine davranılmasının sonuçlarından tamamıyla firmamızın sorumlu olduğunu,
> İşbu Taahhütnamenin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıklarda Mas GSM’in kayıtlarının geçerli, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini, Mas GSM’i yemin teklifinden ber’i kıldığımızı ve bu maddenin HUMK.nun 287.nci maddesinde yazılı delil sözleşmesi olduğunu,
> İşbu Taahhütnamede yazılı adresin, tarafımıza ait ve tebligat için geçerli olan adres olduğunu ve adres değişiklerini Mas GSM’e yazılı olarak bildirilmedikçe tarafımıza yapılacak her türlü tebligatın işbu Taahhütname kapsamında belirtilen adresimize yapılacağını ve geçerli bir tebliğin yasal sonuçlarını doğuracağını,
> İşbu Taahhütnamenin geçerlilik süresinin imzalandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl olduğunu ve bu sürenin bitmesine 1 (bir) ay kala işbu Taahhütname konusu servisten faydalanmak istemediğimizi Mas GSM’e yazılı olarak bildirmediğimiz takdirde, işbu Taahhütnamenin birer yıllık süreler ile uzayacağını,
> Mas GSM ile aramızdaki mevcut abonelik ilişkisinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, bu Taahhütnamenin de kendiliğinden sona ereceğini,
> Mas GSM’in veya Firmamızın çalışma imkanlarının kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev ve lokavt vb. hükümet veya resmi makamlarca alınmış kararlar gibi Tarafların kontrolü haricinde zuhur eden hallerin işbu Taahhütname konusu edimlerin yerine getirilmesini etkiledikleri ölçüde Mas GSM veya Firmamız için mücbir sebep sayılacağını, bu gibi durumlar karşısında Mas GSM veya Firmamızın sorumlu olmayacağını, mücbir sebebin zuhurunu derhal yazılı olarak Mas GSM’e bildireceğimizi ve resmi belgeler ile tevsik edeceğimizi, bu halin 3 (üç) aydan fazla sürmesi halinde Taahhütnamenin söz konusu sürenin sonunda kendiliğinden sona ereceğini,
> Konkordatoya başvurmamız, iflasımızın istenmesi, tüzel kişiliğimiz hakkında tasfiye kararı alınması, aleyhimize icra takibinin yapılması veya icranın semeresiz kalması, aleyhimize aciz vesikası alınması, başka bir şirket ile birleşmemiz, malvarlığımızın devri üzerine Mas GSM’in servisi derhal durdurma hakkını haiz olduğunu,
> İşbu Taahhütnamede Mas GSM’e tanınan sürelerin ve hakların zamanında kullanılmamış olmasının Mas GSM’in bu haktan vazgeçtiği şeklinde yorumlanmayacağını,
> İşbu Taahhütnamenin ifası ve işbu Taahhütname kapsamında verilen servis ile ilgili ihtilaf hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu ve ekte yer alan belgelerin tarafımızdan ibraz edildiğini, ibraz edilen belgelerin tarafımıza ait ve doğru olduğunu